تعرفه آگهی های ویژه

تعرفه آگهی های ویژه (بنر ها) در سایت تبلیغاتی         

      http://kimiyatosee.ir/

 

 

 بنرهای افقی بزرگ ۶ ماهه:             ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان  

 بنر های افقی بزرگ ۱ ساله:              ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

-----------------------------------------------------------------

بنر عمودی بزرگ ۶ ماهه:                ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان

 بنر عمودی بزرگ ۱ ساله:                ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

-----------------------------------------------------------------

بنر عمودی کوچک ۶ ماهه:               ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

 بنر عمودی کوچک ۱ ساله:               ۳/۰۰۰/۰۰۰  تومان